วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สื่อคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

                                                                    สื่อทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
ความหมายของสื่อ
สื่อ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นตัวกลางที่ผู้เลี้ยงดูเด็กนำมาช่วยใน การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม หรือทักษะที่ ตนมีไปสู่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเด็กเกิดการเรียนรู้ตาม จุดมุ่งหมายได้ดีที่สุด
ความสำคัญของสื่อ
1. เป็นเครื่องมือส่งเสริมเด็กให้กล้าแสดงออกและเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่า นิยม หรือทักษะของผู้สอนไปสู่ผู้เรียน
3. เป็นเครื่องมือเร้าความสนใจของเด็ก ให้ติดตามเรื่องราวด้วย ความสนใจ และไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นการ เรียน
4. เป็นเครื่องมือทำสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม และผู้เรียน ได้รับประสบการณ์ตรงทำให้จำได้นาน
การวัดผลและการประเมินผล
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 คะแนน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 คะแนน
งานกลุ่ม 10 คะแนน
งานเดี่ยว 10 คะแนน
สอบปฏิบัติ 20 คะแนน
สอบระหว่างภาค 20 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน
การประเมินผล ใช้เกณฑ์ดังนี้
A
=
80
-
100
C
=
60
-
64
B+
=
75
-
79
D+
=
55
-
59
B
=
70
-
74
D
=
50
-
54
C+
=
65
-
69
E
=
0
-
49
หลักการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์
1.สื่อนั้นควรส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์จิตใจ ซึ่งอาจแตกต่างไปตามความเหมาะสม
2.เน้นสื่อที่เป็นจริง หรือเป็นสื่อที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
3.ความเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก สะดุดตา เร้าความสนใจของเด็กได้ดี
4.มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
5.สื่อนั้นต้องเหมาะสมตามวัยหรือพัฒนาการเด็ก
6.มีขนาดเหมาะสมกับเด็กแต่ล่ะวัย น้ำหนักเบา เด็กสามารถหยิบจับเคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้สะดวก
ลักษณะของสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ดี
1.สื่อและวัสดุอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับวัยของเด็ก
2.มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ไม่แหลมคม
3.ทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และไม่ติดไฟง่าย ที่สำคัญไม่ควรทำด้วยแก้ว เพราะอาจแตกเป็นอันตรายต่อเด็กได้
4.มีการออกแบบที่ดี มีวิธีที่ไม่ยุ่งยาก
5.มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจของเด็กได้ดี
6.เร้าใจเด็กชวนให้คิดคำนึง สร้างจินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา

                                                             สื่อทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

   
               
                                                                 
                                                  รูปทรงต่างๆ                                     นาฬิกา